تخمدان پلی کیستیک

تخمدان پلی کیستیک : تخمدان پلی کیستیک چیست ؟ بهتر است بدانیکه تخمدان پلی کیستیک یک نوع سندرم است ، نمی توان این مشکل را یک بیماری تلاقی کرد زیرا بر اثر نارسایی هورمونی ایجاد می شود ، علت تخمدان پلی کیستیک مشخص نیست اما طبق آماری که منتشر شده ادامه مطلب…